MAK+ 3.0 wersja wdrożona 14.06.2017

Wprowadzone zmiany:

OGÓLNE

1. Informacja o aktualnie udostępnionych egzemplarzach jest wyświetlana w każdym module, pod warunkiem włączenia takiej funkcjonalności w panelu administratora.

Informacja o aktualnie udostępnionych egzemplarzach

po kliknięciu wyświetli się lista egzemplarzy aktualnie udostępnionych w module Czytelnia

KATALOG

1. W katalogu w widoku rekordu każdy autor jest obecnie linkiem typu: Zobacz też. Po kliknięciu MAK+ wyświetli wszystkie rekordy p[owiązane ze wskazanym autorem.

2. W polach formatu MARC21 związanych z dokumentami wieloczęściowymi uwolniono niektóre podpola aby ułatwić wpisywanie danych. Dla pola 800 uwolniono podpola: t, n, p, k, v, x. Dla pola 830 uwolniono podpola: n, p, k, v, x. Wystarczy z KHW pobrać hasło główne, a podpola dodatkowe można dodawać bezpośrednio w opisie bibliograficznym.

3. Przy dodawaniu nowego opisu bibliograficznego przy polu 700 umożliwiono dodawanie nowego wpisu do KHW.

4. Dodano nowe pola formatu MARC21 związane z deskryptorami. W MAK+ są to pola opcjonalne, dostępne z zakładki „Dodaj Pole”

5. Wyszukiwanie przez Z39.50 - można zaznaczyć wiele bibliotek i system będzie wyszukiwał we wszystkich wyświetlając w komunikacie czas wyszukiwania

6. Wyszukiwanie w BC - usunięto możliwość wyboru pochodzenia opisów bibliograficznych - Biblioteka Narodowa, Rekordy Tymczasowe, Rekordy Zatwierdzone. Po kliknięciu szukaj system szuka tylko w rekordach z Biblioteki Narodowej.

W przypadku nie znalezienia żadnych rekordów w BC pochodzących z Biblioteki Narodowej pojawi się możliwość wyszukiwania w wybranych bibliotekach tworzących rekordy tymczasowe w MAK+

W przypadku nie znalezienia żadnych rekordów w BC pochodzących z wybranych bibliotek tworzących rekordy tymczasowe w MAK+ pojawi się możliwość wyszukiwanie we wszystkich rekordach tymczasowych

7. Wyszukiwanie w BC/lokalne - nowy indeks - współautor. Nowy indeks uwzględnia wszystkie pola 7xx formatu MARC21 pod warunkiem że zostało w nich użyte podpole „e” (oznaczenie odpowiedzialności)

8. Wyszukiwanie zaawansowane w BC - do zakładki wyszukiwania w BC dodano możliwość wyszukiwania zaawansowanego

9. Dodawanie okładki przeniesiono do okna przesłaniającego aktywny ekran.

10. Dodawanie załączników przeniesiono na główny ekran opisu bibliograficznego - pod okładkę. System umożliwia dodawanie załączników w formie plików graficznych (*.jpg, *.png, *.gif) oraz plików typu PDF. Każdy załącznik jest otwierany w oryginalnym rozmiarze

MAGAZYN

1. Hurtowa zmiana egzemplarzy - dodano możliwość zmiany ceny oraz denominacji

2. Dodawanie do koszyka zostało zamienione na zakładki. Nie trzeba przewijać całego ekranu aby odnaleźć odpowiednie kryterium dodawania.

3. Dodano nowe statusy egzemplarzy w module Magazyn:

- w magazynie - dla egzemplarzy składowanych poza pomieszczeniem dostępnym dla czytelników, egzemplarze widoczne w module wypożyczalnia, czytelnia oraz w OPAC

- do ubytkowania - dla egzemplarzy przeznaczonych do ubytkowania, egzemplarze nie widoczne w module wypożyczalnia, czytelnia oraz w OPAC

- w punkcie biblio - dla egzemplarzy przekazanych do punktu bibliotecznego, egzemplarze widoczne w module wypożyczalnia, czytelnia oraz w OPAC

- w opracowaniu - dla egzemplarzy, które są w trakcie opracowania, egzemplarze nie widoczne w module wypożyczalnia, czytelnia oraz w OPAC

4. Wydruk koszyka - jeśli w koszyku jest co najmniej jeden egzemplarz z ceną sprzed denominacji 1995 to w koszyku i na wydruku pojawia się dodatkowa kolumnę ze starą ceną. Na wydruku rozdzielono sumowanie i denominację.

5. Lista tytułów, autorów, haseł - na liście dodano kolumnę z ilością egzemplarzy zubytkowanych dostępna po zaznaczeniu filtru: ubytkowane

6. Szablon etykiet - dodano możliwość ustawiania kolejności danych na wydruku etykiet

7. Przy dodawaniu, czy edycji egzemplarza można dodawać uwagi. Umożliwiono wyświetlanie dodanych uwag w OPAC poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola

8. Przy próbie skatalogowanie egzemplarza do sekcji w której nie ma skonfigurowanego ciągu inwentarzowego system wyświetli stosowny komunikat.

9. Parametry druku etykiet - dodano w wynikach wyszukiwania oraz przy egzemplarzach w widoku opisu bibliograficznego

10. Koszyk - popraw dane - dodano możliwość kopiowania danych egzemplarzowych

11. Dodawanie egzemplarza - umożliwiono dodanie do koszyka bezpośrednio z formularza dodawania egzemplarza. Zmieniono informacje o denominacji na zaznaczenie typu „check-box” zamiast listy rozwijalnej.

12. Lista egzemplarzy wypożyczonych - dodano kolumnę z sygnaturą

13. Uwagi do egzemplarza - system pozwala bibliotekarzowi zdecydować czy uwaga wpisana do egzemplarza ma być widoczna w katalogu online dla czytelnika (OPAC)

WYPOŻYCZALNIA

1. Wszystkie indeksy w wyszukiwaniu lokalnym zostały powiązane z filtrowaniem biblioteka/dział. Dotyczy to również numeru inwentarzowego/kodu kreskowego

2. W przypadku próby wypożyczenia egzemplarza, który jest w udostępnieniu pojawia się komunikat umozliwiający rezerwację takiego egzemplarza.

3. Wydruk pokwitowania kary - w przypadku zwrotu kilku zaległych egzemplarzy wszystkie zostaną uwzględnione na jednym pokwitowaniu kary. Rozmiar pokwitowania to A5 w poziomie.

4. Zwrot przetrzymanych egzemplarzy od wielu czytelników będzie generował komunikat: Jedna z książek jest przetrzymana, jeśli chcesz zarządzać wpłatami i karami, dodaj książki tylko jednego czytelnika.

5. Dodano możliwość wyszukiwania opiekuna prawnego/rodzica czytelnika poprzez nazwisko lub imię

6. Na koncie czytelnika dodano możliwość przenoszenia wypożyczeń na innego czytelnika pod warunkiem że przenoszony egzemplarze nie jest po terminie zwrotu

Po zaznaczeniu i kliknięciu przenieś pojawi się ekran do wpisaniu numeru karty czytelnika docelowego

7. Rezerwacja egzemplarzy na liście wyników wyszukiwania - dodano możliwość zarezerwowania pierwszego wolnego egzemplarza już z poziomu listy wyników wyszukiwania

8. System wpłat - szczegóły zaległości - przy włączonym systemie wpłat system będzie wyświetlał wszystkie składowe elementy kary za zwlokę dotyczące konkretnego egzemplarza

9. Pokwitowanie kaucji - dodano informacje o danych egzemplarza na drukowanym pokwitowaniu

10. Walidator adresów e-mail - przy dodawaniu lub edycji czytelnika wpisywane adresy e-mail będą sprawdzane pod względem poprawności wpisywanych domen. Np.: system nie pozwoli wpisać adresów typu gmail.pl, gamil.pl, wo.pl…

CZYTELNIA

1. Poprawiono mechanizm obsługi kart anonimowych przy pomocy czytnika kodów kreskowych

RAPORTY

1. Lista egzemplarzy wypożyczonych - dodano kolumnę z sygnaturą.

2. Pracownicy zalogowani - nowy raport dla użytkowania o uprawnieniach Dyrektora

3. Lista egzemplarzy zubytkowanych - dodano mozliwość filtrowania poprzez konkretny numer ubytku

4. Liczba wypożyczeń (Public Lending Right - prawo do wynagrodzenia) - dodano wszystkie wymagane elementy omawiane na konferencji Copyright Polska: Lp | ISBN | Autor | Tytuł | Współautor | Tłumacz | Rok wydania | Wydawnictwo | Liczba wypożyczeń. Umożliwiono eksport bezpośrednio do pliku XLS

5. Protokół komisji ds. ubytków - dodano kolumnę z ceną sprzed denominacji, umożliwiono wpisanie dowolnej daty na wydruku, umożliwiono eksport bezpośrednio do pliku XLS.

6. Nowy raport - Liczba wejść na indywidualny katalog OPAC - zliczanie wejść na katalog online dla czytelników oraz użytkowników

7. Lista egzemplarzy wypożyczonych - dodano kolumnę z sygnaturą egzemplarza

8. Pozostałe - Zapytania czytelników w OPAC - system rejestruje wszystkie frazy wpisywane przez czytelników w OPACu biblioteki i wyświetla je w raporcie generowanym dla konkretnej lokalizacji i zakresu dat. Użytkownik o uprawnieniach Dyrektor ma dostęp do wszystkich lokalizacji.

9. Gromadzenie/Selekcja - księga inwentarzowa - dodano parametry wydruku umożliwiające zmianę wielkości czcionki oraz marginesów na wydruku

10. Nowy raport - Gromadzenie/Selekcja - Wartość księgozbioru - system dla każdego ciągu inwentarzowego podaj wartość księgozbioru na wybrany rok. Jest to powiązane z ustawieniami w panelu administratora w księdze inwentarzowej, gdzie można zdefiniować początkową wartość księgozbioru oraz datę początkowej wartości księgozbioru.

ADMINISTRATOR LOKALNY

1. Numer pokwitowania kary - automatyka - w Ustawieniach/Wypożyczalnia dodano możliwość włączania automatycznych numerów pokwitowań

po włączeniu na poziomie biblioteki oraz działu pojawia się możliwość wpisania kolejnego numeru pokwitowania

2. Treść karty upomnienia (drukowanej) - Umożliwiono edycję bloku: „oraz uiszczenia opłaty za nieterminowy ich zwrot, która na dzień 2017-03-08 wynosi 9 zł 0 gr. Do kwoty tej należy doliczyć 0 zł 15 gr za każdy dzień/ za egzemplarz do dnia zwrotu materiałów bibliotecznych włącznie oraz 0 zł 0 gr tytułem pokrycia kosztów wezwania”

dodatkowo wprowadzono #tagi: #data# #kara# #karazadzienksiazka# #karazadzienaudiobook# #karazadzienfilm# #karazadzienelektroniczne# #karazadziendzwiek# #znaczek# Obecnie blok ma postać:

„oraz uiszczenia opłaty za nieterminowy ich zwrot, która na dzień #data# wynosi #kara#. Do kwoty tej należy doliczyć #karazadzienksiazka# za każdy dzień/za egzemplarz książki, lub #karazadzienaudiobook# za każdy dzień/za egzemplarz audiobooka, lub #karazadzienfilm# za każdy dzień/za egzemplarz filmu do dnia zwrotu materiałów bibliotecznych włącznie oraz #znaczek# tytułem pokrycia kosztów wezwania”

3. Domyślna księga inwentarzowa - przy tworzeniu lub edycji ciągu inwentarzowego dodano mozliwość ustawienia domyślnej księgi w obrębie jednej lokalizacji/działu. Domyślna będzie się w MAK+ zawsze wyświetlała jako pierwsza na liście.

4. Konto gość - we wszystkich instancjach konto gość zostaje wyłączone w MAK+. Istnieje możliwość jego włączenia w panelu administratora - Ustawienia/Ustawienia modułu katalogowania

5. Przy dodawaniu nowego użytkownika wstawiono możliwość kopiowania uprawnień w bibliotece z już istniejącego konta

6. W danych teleadresowych biblioteki głównej oraz filii dodano pole w które można wpisać link do Facebooka biblioteki. Po wpisaniu, w OPACu biblioteki przycisk z ikoną Facebook będzie prowadził do wprowadzonego w panelu linku.