Cennik systemu bibliotecznego MAK+ obowiązujący od 3 lipca 2023 roku.

I. Cennik systemu bibliotecznego MAK+ na serwerze biblioteki - abonament roczny dla bibliotek publicznych

Wielkość katalogu Typ biblioteki
Biblioteki publiczne bez filii, do 3 stanowisk Biblioteki publiczne z filiami i/lub nieograniczona liczba stanowisk*

Do 100 000

590 zł netto

1180 zł netto

Od 100 001 do 500 000

2950 zł netto

2950 zł netto

Powyżej 500 000

5854 zł netto

5854 zł netto

* Cena obejmuje bibliotekę główną i jej filie

1. Podane powyżej kwoty określają stawki abonamentu rocznego za korzystanie z systemu MAK+.

Obejmują one:

 • wszystkie moduły systemu,

 • instalację,

 • szkolenie podczas instalacji systemu,

 • zdalną pomoc techniczną,

 • zdalne aktualizacje systemu MAK+,

 • automatyczne kopie zapasowe danych,

 • szkolenia wojewódzkie dla użytkowników MAK+,

 • eksport danych bibliograficznych i egzemplarzowych z poziomu systemu MAK+ w formacie MARC21

 • import danych z innego systemu (typy danych importowanych w ramach abonamentu: opisy bibliograficzne, dane egzemplarzowe, dane czytelników)

 • zdalną reinstalację serwera (wymagana obecność informatyka w bibliotece)

2. Import danych z innego systemu (bieżące wypożyczenia, historia wypożyczeń) wyceniany indywidualnie.

3. Kwota określona w pkt 1 będzie powiększana o podatek od towarów i usług wyliczony według obowiązującej stawki.

II. Cennik systemu bibliotecznego MAK+ na serwerze biblioteki - abonament roczny dla pozostałych bibliotek sektora publicznego oraz bibliotek innego typu

Wielkość katalogu Typ biblioteki
Pozostałe biblioteki sektora publicznego oraz biblioteki innego typu takie jak np. biblioteki naukowe, biblioteki szkolne i pedagogiczne, biblioteki fachowe i zakładowe, muzealne, jednostek wojskowych, seminaryjne, uczelni wyższych itd. bez filii, do 3 stanowisk Pozostałe biblioteki sektora publicznego oraz biblioteki innego typu takie jak np. biblioteki naukowe, biblioteki szkolne i pedagogiczne, biblioteki fachowe i zakładowe, muzealne, jednostek wojskowych, seminaryjne, uczelni wyższych itd. z filiami i/lub nieograniczoną liczbą stanowisk*

Do 30 000

976 zł netto

1464 zł netto

Od 30 001 do 60 000

1952 zł netto

2930 zł netto

Od 60 001 do 100 000

2930 zł netto

4390 zł netto

Powyżej 100 000

Wyceniany indywidualnie

Wyceniany indywidualnie

* Cena obejmuje bibliotekę główną i jej filie

1. Podane powyżej kwoty określają stawki abonamentu rocznego za korzystanie z systemu MAK+. Obejmują one:

 • wszystkie moduły systemu,

 • instalację,

 • szkolenie podczas instalacji systemu,

 • zdalną pomoc techniczną,

 • zdalne aktualizacje systemu MAK+,

 • automatyczne kopie zapasowe danych,

 • szkolenia wojewódzkie dla użytkowników MAK+,

 • eksport danych bibliograficznych i egzemplarzowych z poziomu systemu MAK+ w formacie MARC21

 • zdalną reinstalację serwera (wymagana obecność informatyka w bibliotece)

2. Import danych z innego systemu (opisy bibliograficzne, dane egzemplarzowe, dane czytelników, bieżące wypożyczenia, historia wypożyczeń) wyceniany indywidualnie po otrzymaniu próbki danych.

3. Kwota określona w pkt 1 będzie powiększana o podatek od towarów i usług wyliczony według obowiązującej stawki.

4. Wysokość abonamentu systemu bibliotecznego MAK+ dla bibliotek organizacji pozarządowych lub innych organizacji określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), z wyłączeniem organizacji określonych w art. 3 ust. 4 tej ustawy, będzie każdorazowo ustalana indywidualnie przez Dyrektora Instytutu Książki.

III. Ogólne zasady rozliczeń dotyczące opłat określonych w pkt I i II

1. Kwota rocznego abonamentu jest należna z góry, za każdy rok kalendarzowy korzystania z systemu MAK+.

2. W pierwszym roku kalendarzowym korzystania z systemu MAK+, w przypadku gdy system ten będzie wykorzystywany w niepełnym okresie tego roku kalendarzowego, opłata abonamentowa będzie należna w wysokości 1/12 obowiązującej opłaty rocznej za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy korzystania z systemu MAK+. Za dzień rozpoczęcia korzystania z systemu MAK+ będzie w tym zakresie uważany dzień podpisania protokołu odbioru instalacji systemu MAK+.

3. Kwota abonamentu rocznego może być waloryzowana raz w roku kalendarzowym.

4. Waloryzacja kwoty abonamentu rocznego będzie następować o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, wynikający z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczanego w Monitorze Polskim na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).

5. Waloryzacja kwoty abonamentu rocznego będzie dokonywana w miesiącu styczniu, po publikacji obwieszczenia, o którym mowa w pkt 4. Będzie ona dotyczyła całej kwoty abonamentu za dany rok kalendarzowy.

6. Waloryzacja dokonana zgodnie z pkt 3-5 nie wymaga dla swej ważności aneksu do umowy czy wypowiedzenia. Dla ważności zmiany wymagane jest powiadomienie klienta, które będzie przekazywane środkami komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku zmiany stawek określonych w pkt I i II zarządzeniem Dyrektora Instytutu Książki Instytut będzie uprawniony do wypowiedzenia zawartych wcześniej umów licencji na korzystanie z systemu MAK+ w zakresie wysokości opłaty abonamentowej. Wypowiedzenie takie będzie skuteczne na koniec roku kalendarzowego, w którym zostało ono dokonane. W przypadku braku zgody klienta na zmianę wysokości opłaty abonamentowej dokonaną w drodze wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, klient będzie uprawniony do złożenia oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na koniec tego roku kalendarzowego.

IV. Fakultatywne usługi dodatkowe

Fakultatywne usługi dodatkowe

Dodatkowe szkolenie na życzenie biblioteki (do maksymalnie 5 godzin szkoleniowych; realizowane w formie online lub na miejscu w bibliotece) - jednorazowo

976 zł netto

Reinstalacja serwera (na miejscu w bibliotece) - jednorazowo

976 zł netto

Kwoty określone powyżej będą powiększane o podatek od towarów i usług wyliczony według obowiązującej stawki.
Sporządzono na podstawie Załącznika nr 1 do zarządzenia Dyrektora Instytutu Książki numer 20/2023 z dnia 30.06.2023